Betaling - Spring Produkties - online boekenwinkel

Ga naar de inhoud

Betaling
De klant kan vrijwillig kiezen voor online betaling of voor voorafgaandelijke overschrijving van het verschuldigde bedrag in het kader van de afgesloten overeenkomst. Kiest de klant voor betaling op factuur, dan zijn de facturen van Spring Produkties zijn betaalbaar uiterlijk 15 dagen na de factuurdatum. Ingeval van laattijdige of gedeeltelijke betaling worden, zonder dat u daarvoor in gebreke moet worden gesteld, alle op dat ogenblik nog onbetaalde facturen t.o.v. Spring Produkties onmiddellijk en volledig opeisbaar. U erkent in dat geval ook een forfaitaire en buitengerechtelijke vergoeding verschuldigd te zijn gelijk aan 18% van het nog openstaande saldo, met een minimum van 12,50 Euro. Bovendien loopt over het nog verschuldigde saldo een verwijlrente van 1,5% op maandbasis, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. U aanvaardt als klant tot slot ook uitdrukkelijk dat Spring Produkties de door u verrichte betalingen op de oudste openstaande facturen toerekent.

Terug naar de inhoud