Privacybeleid - Spring Produkties - online boekenwinkel

Ga naar de inhoud
IN HET KORT
Spring-Produkties.be respecteert uw privacy en zal geen persoonlijke gegevens uit zijn bestanden over u aan derde partijen verkopen of wegschenken.
Indien u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief en u geeft te kennen die niet langer te willen ontvangen, zal dat gerespecteerd worden.
-------------------------------

ONZE INTREGRALE PRIVACYVERKLARING
recentste update : 23/12/2023
1 Waarom deze Privacyverklaring?
Spring-Produkties.be hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Verordening en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of GDPR).
Met deze Privacyverklaring wil Spring-Produkties.be iedere gebruiker van de website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen die Spring-Produkties.be doorvoert met zijn persoonsgegevens en op de rechten van de gebruiker. Spring-Produkties.be behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. De gebruiker kan op elk moment online de geldende versie van dit document raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden naar de gebruiker.
2 Wie verwerkt de Persoonsgegevens?
De website www.Spring-Produkties.be is een initiatief van:
SUBLIME vof – c/o Spring Produkties
KBO en BTW B1002.262.297
Contact : info@Spring-Produkties.be
Spring-Produkties.be treedt op als verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen (bvb. de online betaaldiensten die u beslist te gebruiken om op een veilige manier online betalingen te ontvangen of te doen) welke persoonsgevens via de website worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Spring-Produkties.be maakt gebruik van verwerker(s) die persoonsgegevens verwerken op vraag of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. Er wordt beroep gedaan op verwerkers voor hostingdoeleinden (de servers waar de site op werkt).
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik. Spring-Produkties.be verbindt zich ertoe geen persoonsgegevens te verkopen of te schenken aan derden.
3 Op welke juridische basis worden mijn gegevens verwerkt?
In overeenstemming met de Verordening, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:
·       Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag;
·       Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
·       Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten die zich ingeschreven hebben voor de ontvangst van die informatie en nieuwsbrieven;
·       Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).
4 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Spring-Produkties.be verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Spring-Produkties.be:
·       Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, land en verjaardag);
·       Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres);
·       Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies);
·       Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
·       Referenties (wachtwoorden).
De gegevens worden niet langer verzameld dan wettelijk is toegelaten en in geen geval langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de hieronder vermelde doeleinden.
5 Doel van de verwerking?
Spring-Produkties.be verzamelt uw persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de gebruiker intensiever gebruik maakt van de website en de bijhorende diensten van Spring-Produkties.be.
Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt voor volgende welbepaalde doeleinden:
·       Authentificatie en de gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel;
·       Het aanbieden en verbeteren van de gepersonaliseerde en algemene dienstverlening van Spring-Produkties.be;
·       Klantbeheer, waaronder klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie en het versturen van nieuwsbrieven;
·       De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
·       Marketingdoeleinden zoals het verzenden van de Spring-Produkties.be Nieuwsbrief indien u zich daarvoor ingeschreven hebt. In dit geval ziet
Bij een bezoek aan de website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Websites te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer de gebruiker de website bezoekt, verklaart deze zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor puur statische doeleinden zoals hierboven omschreven.
6 Wij gebruiken ook cookies!
Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.
Als u de website en/of webshop wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld heeft. Echter, als u dit liever niet wenst, bent u uiteraard vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen..
7 Rechten van de gebruiker
7.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.
7.2 Recht op inzage
Indien u uw identiteit kan bewijzen, verkrijgt u het recht om informatie te verwerven over het verwerken van uw gegevens. Aldus heeft u het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die u kan uitoefenen met betrekking tot uw gegevens.
7.3 Recht op rectificatie
Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn “Gebruikersprofiel”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.
7.4 Recht op het wissen van uw persoonsgegevens
U heeft tevens het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:
·       Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
·       U herroept uw toestemming tot het verwerken van uw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van uw gegevens;
·       U heeft op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
·       Uw gegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
·       Uw gegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.
Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens tijdelijk opgeslagen blijven.
7.5 Recht op beperking van de verwerking
In sommige gevallen heeft u het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Spring-Produkties.be om vast te stellen dat u geldig uw recht tot verwijdering kan uitoefenen.
7.6 Bezwaar tegen de verwerking
U heeft het recht u te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. Spring-Produkties.be zal ophouden uw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij Spring-Produkties.be kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van uw persoonsgegevens die primeren op uw recht om zich te verzetten.
7.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de aan Spring-Produkties.be verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op uw toestemming.
7.8 Recht op het intrekken van toestemming
U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer u deze gegeven heeft voor direct marketingdoeleinden.
8 Rechten uitoefenen
Indien u als gebruiker uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via e-mail naar info@Spring-Produkties.be. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van uw verzoek.
9. WAT VALT VOLLEDIG BUITEN ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ?
- alle informatie die u vrijwillig zelf via de site openbaar maakt via zoekertjes, advertenties, enz… aan de buitenwereld
- alle informatie die u zelf deelt met andere gebruikers van de site, via eigen berichten- en informatie-uitwisseling met hen

Terug naar de inhoud