Garantie en dienst na verkoop - Spring Produkties - online boekenwinkel

Ga naar de inhoud

Kwaliteitswaarborg
Spring Produkties waarborgt zoveel als mogelijk dat de door u bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in de aanbieding vermelde gegevens, de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, en de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.
Recht van retour (normaal)

De Wet op de Handelspraktijken laat u als koper toe om binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, aan Spring Produkties mee te delen dat u van de verkoop afziet. U kan dat doen door een mail te zenden naar spring.produkties@skynet.be of door een brief te richten aan onze klantendienst, waarvan u de gegevens onderaan deze Algemene Voorwaarden vindt. De goederen waarvan u de aankoop heeft geannuleerd, dienen - behalve als ze beschadigd of niet-conform zijn en dat niet door uw toedoen is gebeurd - ongeopend te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (maximaal 3 werkdagen). Spring Produkties zal uw bestelling volledig terugbetalen van zodra wij het geretourneerde artikel in behoorlijke staat hebben ontvangen. U krijgt van Spring Produkties in dat geval ook een creditnota toegezonden. U zal wel zelf de verzendkosten moeten betalen om het product terug te sturen.
Spring Produkties maakt u er wel attent op dat het wettelijk retourrecht alleen geldt voor de materiële producten die op www.spring-produkties.be te koop worden aangeboden (gedrukte boeken en boeken op CD / DVD dus). E-books of andere gedownloade bestanden daarentegen zijn niet tastbaar en vallen uit hun aard niet onder het retourrecht. Juridisch is de levering van een digitaal boek trouwens een dienst, en geen verkoop zoals bij de levering van een papieren boek.
Hou er ook rekening mee dat bij audio-, video- of datadragers en bij software wettelijk de aanspraak op het retourrecht is uitgesloten wanneer de verzegeling door de consument is verbroken.
Voor het uitoefenen van uw retourrecht kan u terecht op het adres onderaan deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de plaats waar u woont of verblijft. Vergeet niet de referte van uw bestelling of factuur, evenals uw rekeningnummer te vermelden. Anders kan de terugbetaling van de geretourneerde goederen ernstige vertraging oplopen.
Recht van retour (niet-conforme of beschadigde producten)

Als het product dat u ontvangt niet het product is dat u bestelde (hiervoor moet wel vast komen te staan dat u een product met een ander serie- of referentienummer dan het door u bestelde product heeft ontvangen), of als het beschadigd aankomt, dan kan u het in de originele verpakking terugzenden binnen de 14 kalenderdagen die volgen op de ontvangst ervan. Wij zullen uw bestelling in dat geval volledig terugbetalen, u een creditnota toezenden en uw verzendkosten vergoeden bij ontvangst van het door u geretourneerde artikel. Let wel: enkel de verzendkosten voor het terugsturen via gewone post worden vergoed. Spring Produkties kan geretourneerde artikelen wel weigeren of niet terugbetalen als de producten door uw eigen toedoen beschadigd werden.
Voor het overige verwijzen we u naar de bepalingen over het normale retourrecht die u hierboven vindt.
Omruiling

Als Spring Produkties uw bestelling reeds heeft verzonden, dan kan u goederen alleen omruilen door gebruik te maken van uw wettelijk recht van retour, als u daartoe (nog) gerechtigd bent. Na terugzending van de bestelde goederen, kan u een nieuwe bestelling plaatsen op de website.
Als Spring Produkties uw bestelling nog niet heeft verzonden, is omruilen makkelijker. Zend dan gewoon een mail naar spring.produkties@skynet.be met opgave van uw order- of factuurnummer en een duidelijke productomschrijving. U wordt dan verder geholpen door een medewerker van de klantendienst van Spring Produkties.
Verlies

In overeenstemming met de wet op de Handelspraktijken valt verlies van bestelde producten ten laste van Spring Produkties. U dient ons hiervan wel op de hoogte te brengen binnen een redelijke termijn van maximaal 30 kalenderdagen nadat u een bevestiging van verzending via mail of via orderstatus op de website ontving. U kan uw melding van niet-ontvangst sturen naar spring.produkties@skynet.be of door per brief contact op te nemen met onze klantendienst op het adres onderaan deze Algemene Voorwaarden vindt. Indien u reeds voor de bestelde goederen heeft betaald, dan zal Spring Produkties u, volgens uw keuze, ofwel een vervangende zending aanbieden ofwel u de betaling integraal rembourseren. Spring Produkties zal u in dat geval ook een creditnota zenden.

Terug naar de inhoud